Skip to content Skip to footer

На 14 юли 2022г. в гр. Бургас се проведе семинар и обучение с обмяна на знания и добри практики в управлението на устойчива енергия. Събитието се проведе в изпълнение на проекти „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, ДБФП № BGENERGY-2.001-0072-002 и „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“, ДБФП №BGENERGY-1.002-0004-C02, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Състоя се обучение и семинар за представяне на опита на Община Бургас в областта на устойчивите енергийни доставки и използването на ВЕИ с акцент употребата на геотермална енергия. Също така бе представен опита и добри практики от страна на партньора Норск Енерджи в областта на геотермалната енергия и на тема „Енергийна ефективност, енергийни общности“.

В рамките на визитата, Партньорите от Норск Енерджи посетиха детска ясла № 3, където предстои стартиране изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителната инсталация. От страна на екипа бяха представени проектните дейности, очаквани резултати, както и текущо състояние на отоплителната инсталация.

Skip to content