Skip to content Skip to footer

Проект „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“ има за основната цел да се увеличи дела на използването на енергия от възобновяем източник-геотермална енергия в брутното крайно енергийно потребление и постигане на декарбонизация на сградата на детска ясла № 3 в гр. Бургас.

Постигането на основната цел ще се осъществи чрез изпълнението на следните специфични цели:

 • Да се намали потреблението на конвенционална енергия чрез изграждане на съоръжение за отопление и охлаждане, ползващо геотермална енергия;
 • Да се намалят въглеродните емисии чрез увеличаване на производството на енергия от ВИ, която да се използва за отопление и охлаждане;
 • Да се повиши административният капацитет на експертно и управленско ниво в управлението на енергийната сигурност и енергийните доставки на територията на общината чрез обмен на знания и добри практики с норвежкия партньор и Община Бургас;
 • Да се повиши обществената информираност относно приноса на Финансов механизъм за Европейското икономическо пространство и страните-донори.

Основни дейности

 • Ще се използва постоянната температурата на земята, като източник на топлина/студ чрез 22 броя затворени /сухи, неводочерпещи/ геотермални сондажи от +5 ºС до +23ºС с дълбочина от 100 m до 120 m;
 • За покриване на отоплителния и охладителен товар на сградата, както и битово горещо водоснабдяване са избрани два броя агрегати с параметри: – отоплителна мощност 85,8 kW; – охладителна мощност 66 kW;
 • Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация и инсталиране на вентилаторни конвектори за открит таван и подово стенен монтаж, с възможност за работа в режим на отопление и охлаждане. Топлоносител с гореща вода с параметри 45/40° С, а студоносител 12/17° С ще се осигуряват от термопомпените агрегати;
 • Изпълнение на СМР за изграждане на геотермална термопомпена инсталация и инсталиране на вентилаторни конвектори в детска ясла №3, гр. Бургас;
 • Обмяна на добри практики с Норск Енерджи – партньор от Норвегия

Очаквани резултати

 • Организирано и проведено обучение/информационен семинар в гр. Бургас;
 • Изготвен доклад за оценка на новоизградените инсталации;
 • Инсталирани мощности за производство на енергия от геотермална енергия – 171.6 kW;
 • Очаквано производство от геотермална енергия – 234 414 kWh/г.;
 • Прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 – 276.61 tCO2.

Партньор: Норск Енерджи – партньор от Норвегия

Бюджет на проекта: 543 345,45 лв. с ДДС
Бюджет на Община Бургас: 492 317,85 лв. с ДДС
Бюджет на Норск Енерджи: 51 027,60 лв.
АДБФП №BGENERGY-1.002-0004-C01/16.03.2022г.

Продължителност: 18 месеца

Финансиране: Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Skip to content