Skip to content Skip to footer

За проекта

Проект „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“ има за основната цел да се увеличи дела на използването на енергия от възобновяем източник-геотермална енергия в брутното крайно енергийно потребление и постигане на декарбонизация на сградата на детска ясла № 3 в гр. Бургас.

Научи повече за геотермалната енергия

Какво е геотермална енергия?
Геотермална енергия е естествената топлина на Земята. Произлиза от разпадането на радиоактивните елементи в земната кора и се пренася в подземните повърхности чрез проводимост и конвекция. Думата геотермална идва от гръцките думи geo (земя) и therme (топлина).
За какво се използва геотермалната енергия?
От векове геотермалните извори са били използвани за къпане, отопление и готвене. Но едва в началото на 20 век хората започват да разглеждат геотермалната енергия като практически източник на енергия. Днес геотермалната енергия може да отоплява, охлажда и генерира електричество: Геотермалната енергия може да се използва по различни начини в зависимост от избрания ресурс и технология – отопление и охлаждане на сгради чрез геотермални термопомпи и генериране на електричество чрез геотермални електроцентрали.
Къде може да се намери геотермална енергия?
Геотермалните ресурси, които могат да се използват, се намират в целия свят и се използват днес в повече от 80 страни.
Skip to content