Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на интернет страницата се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност.

Geothermal Burgas © {{Y}} Всички права запазени.

Skip to content