Skip to content Skip to footer

Днес бе сключен договор за изпълнение на основната дейност по проекта „Изпълнение на СМР за изграждане на геотермална термопомпена инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“.

Изпълнителят-бургаската фирма „Термал инженеринг“ ще извърши инсталиране на мощности от геотермална енергия и увеличи производството на енергия от Възобновяеми енергийни източници като се изгради геотермална термопомпена инсталация, посредством водоохлаждаеми водоохлаждащи агрегати, ще се изпълнят съпътстващи дейности по отоплителната инсталация и внедряване на моноторинг за потребена енергия. Съгласно  техническото предложение на изпълнителя, строително-монтажните дейности ще бъдат приключени в рамките на 100 дни от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Skip to content